ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم : هر ماده محلول در الکل را تینکچر می نامند. از آنجایی که تریاک بـه راحتی در آب حل نمی شود برای تولید محلول تریاک لازم است تا آن را در الکـل حل کـرد. بنابراین شربت تریاک یا اپیوم تینکچر، حاوی حداقل ۲۰ درصد الکل است. پس شربت تریاک همان تریاک محلول است که به صورت  مایع خوراکی بی بو، حاوی ۱۰ میلی گرم مورفین بدون آب، در هر میلی لیتر است که از نوع بسیار مرغوب تریاک درست می شود و ناخالصی های آن به خصوص آلودگیهای میکروبی که صددرصد مضر و خطرناک هستند کاملا جدا و استریل می شوند و در نهایت این محلول به غلظت های استاندارد رسیده و قابل استفاده می گردد.

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

  • شـربت تریاک را بـا مسـکن درد، اشتباه نگیرید. شـربت تریـاک در مقایسه با مسکن درد،  ۲۵ برابـر بیشـتر حاوی مـورفین اسـت و ممکن است در مصرف بیش از حـد، بسیار خطرناک باشد.
  • مصرف  دوز تجویز شده شربت تریاک را با استفاده از سرنگ، اندازه گیری و مدیریت کنید.
  • شربت تریـاک را در دمـای اتـاق کنتـرل شـده  ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. شربت را در گرمای زیاد و نور نگهداری نکنید.
  • دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود بنابراین در استفاده از آن بـه هنگام رانندگی یا انجام سایر کارهایی که نیاز به هوشیاری ذهنـی یـا همـاهنگی دارد باید احتیاط شود.

 

نویسنده : سحر اسماعیلی / روان شناس و دکتری مطالعات اعتیاد