خدمات آموزش پیشگیری اعتیاد

پیشگیری بیماری اعتیاد بهتر از درمان است

رعایت اصول پیشگیری از بیماری اعتیاد موجب کاهش موارد خطر می گردد برای مثال، ابراز خشم یک واکنش هیجانی و طبیعی است ،اما با یادگیرِی شیوه های مدیریت خشم می توان خطر و صدمات ناشی از آن را کاهش داد.بعضی از برنامه های پیشگیری سطح اول برای عامه مردم طراحی می شوند مانند برنامه های همگانی که از صدا وسیما پخش میشوند. بعضی دیگر برای جمعیتی خاص مانند کودکان، نوجوانان، زندانیها و یا گروههای در معرض خطر متمرکز هستند.

در این مرکز درمانی سعی بر آن شده است که تمامی این سطوح پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد. در این راستا همایش ها و کارگاههای آموزشی برای جمعیت های متنوع از جمله دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان مراکز دولتی و غیردولتی، نهادهای مردمی و … برگزار می گردد. همچنین در خود مرکز کلینیک ترک اعتیاد ارمغان نیز نائل شدن به این اهداف مورد توجه می باشد.

تعریف پیشگیری و سطوح مختلف آن :

  • تعریف پیشگیری :جلوگیری از به وجود آمدن بیماری قبل از وقوع آن کلیه اقداماتی که از آنها برای قطع و یا آهسته کردن سیر بیماری استفاده می شود.
  • با توجه به مراحل گوناگون ایجاد بیماری، سطوح پیشگیری به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
  • ۱) پیشگیری نوع اول primary))
  • 2) پیشگیری نوع دوم secondary))
  • 3) پیشگیری نوع سوم (tertiary)

آموزش پیشگیری اعتیاد نوع اول

  • مجموعه اقداماتی که برای به تاخیر انداختن و یا جلوگیری از دچار شدن افراد به بیماریها یا مشکلات سلامت متمرکز است .
  • آموزش مفاهیم سلامت، مهارتهای زندگی و یا واکسن زدن نمونه هائی از این نوع پیشگیری هستند.

آموزش پیشگیری اعتیاد نوع دوم

  • به مجموعه اقداماتی گویند که برای غلبه کردن بر بیماری یا پیامدهای مشکلات سلامت متمرکز
  • یعنی هدف آن غربال کردن و درمان در مراحل اولیه است
  • تشخیص زودرس اختلالات، درمان بیماریها پس از اطلاع و یا ترک دادن فرد معتاد در این نوع پیشگیری مطرح می گردند.

آموزش پیشگیری اعتیاد نوع سوم

به اقداماتی میگویند که برای توانمند ساختن فردی که پس از بیماری یا مشکلات سلامت ،دچار ناتوانی یا معلولیت شده است صورت گیرد و این اقدامات به منظور ممکن ساختن ادامه زندگی اجتماعی متمرکز است توانمندی معلولان و افرادی که به نحوی ناتوانی جسمی یا ذهنی دارند و جنبه هایی از بازپروری معتادان مثال هایی از این نوع پیشگیری می باشند.